Gadgeten innehöll ett fel

20100206

Offentliga handlingar i en mailbox nära dig

Allmänna handlingar i elektronisk form: "Kommittén föreslår att det av offentlighets- och sekretesslagen ska följa att myndigheterna efter begäran ska lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. Den lämplighetsbedömning myndigheten ska göra tar framför allt sikte på integritetsskyddsaspekter. Rätten att efter en lämplighetsbedömning få ut elektroniska handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grundlagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. I samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar blir myndigheterna alltså skyldiga att ta ställning till en sådan begäran."

Kanske rör vi oss sakta mot en situation där elektroniskt lagrad offentlig information ur offentlighetssynpunkt likställs med sådan information lagrad på annat sätt. Genom förslaget om en lämplighetsprövning när begäran görs blir dock frågan om det kommer att gå snabbare att få ut samma information elektroniskt jämfört med på papper. För den som inte fysiskt kan ta sig till respektive myndighet torde dock förslaget innebära en förbättring.

Problemet blir då att det är lite komplicerat (för gemene man) att uppträda anonymt i den digitala världen vilket ju annars är en viktig del av vår offentlighetsprincip - man skall inte behöva avslöja vem man är.

Kommittén skriver:

Utöver integritetsskyddsaspekter kan det finnas andra faktorer som talar mot att lämna ut den allmänna handlingen i elektronisk form. Det kan vara faktorer som säkerhetsaspekter eller tekniska och praktiska faktorer som talar mot ett elektroniskt ut- lämnande i det specifika fallet.


Här lämnas ett rätt stort utrymme för godtycke när alltså även tekniska aspekter faller inom ramen för lämplighetsbegreppet. En näraliggande fråga är förstås också när en begäran handlar om ett mera automatiserat uttag av viss offentlig information - kommittén verkar tro att de tekniska förutsättningarna för leverans redan finns - till det ställer jag mig tveksam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.