Gadgeten innehöll ett fel

20090529

Evin Cetin - kanske rätt kandidat ändå

Svik inte flyktingarna, Fredrik Reinfeld - DN.se: "Värna om flyktingarnas rörelsefrihet.På sikt måste den fria rörligheten inom EU gälla alla med uppehållstillstånd i något av medlemsländerna, inte bara medborgare."

Utmärkt debattartikel i gårdagens DN av Evin Cetin, Anders Lago och Jan Eliasson. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på ovanstående formulering som naturligtvis måste gälla också inom nationer, inte bara inom unionen. Det står faktiskt lite i strid med vad Cetin och Lago hävdade häromdagen när det gäller flyktingars val av bostadsort i Sverige - men har de redan kommit på bättre tankar är jag enbart glad och nöjd (eller så blir jag bara lurad av att de här använder sig av begränsningen "med uppehållstillstånd").

Ullis Sandberg har i alla fall valt att kryssa Evin Cetin.

Mycket intressant diskussion

Men höj för allt i världen inte skatterna: "Men jag vill varna för att höja skatterna ute i kommunerna. Skattehöjningar nu kommer spela moderaterna rakt i händerna. Det är en del av lirkandet och kan mycket väl leda till att dimridåerna kring skatterna fungerar. Solidariteten rivs ned och människor röstar återigen på moderaterna i nästa val i tron att det går att sänka skatterna kraftigt och ändå ha en trygg och generell välfärd. Men fyra år till med Reinfeldt skapar irreparabla revor i välfärdssamhället. Därför måste kommunerna låta bli att höja skatterna nu."


Erik Laaksos artikel har fått en del intressanta kommentarer. Själva utgångspunkten för Laaksos förslag om att s-kommuner inte skall höja skatten nu lämnar jag därhän - tyvärr ett exempel på en sannolikt korrekt bedömning men samtidigt också på överdrivet taktiserande.

Däremot tycker jag, som jag också kommenterat tidigare, att Anders Nilsson har en hel del synpunkter värda att beakta både på sin egen blogg och bland komentarerna till Laakso. Det enda jag egentligen saknar är följande konstaterande föranlett av frågor om hur vi hamnat i detta skattehöjarparadigm:

Givet att vi väljer att låsa den offentliga verksamhetens omfattning vid någon given tidpunkt t.ex. senast det var s-regering, för då var väl allt optimalt:-) så följer av att det offentliga får erfara kostnadsökningar på alla de inköp som görs likväl som ökade kostnader till följd av löneökningar till personalen (och en del andra kostnadsökningar som är oundvikliga) så kommer exakt samma verksamhet att kosta mer år två.

Uttryckt annorlunda - om skolverksamheten i en kommun år 2009 kostar 1 miljard så kommer den att att kosta åtminstone 30 miljoner mer år 2010 (3% löne- och prisomräkning). Kommunens intäkter måste sålunda öka med minst denna summa helt automatiskt om man inte höjer skatten eller minskar kostnaden. För att skatteintäkterna skall öka automatiskt krävs att skattebetalarna i kommunen (kommunalt anställda oräknade) måste få större lönepåslag än de kommunanställda eller helt enkelt bli fler.

Detta är ju den vanliga förklaringen till att just skolan ofta får genomföra besparingar även under goda år. Man får helt enkelt inte kompensation för de faktiska kostnadsökningarna utan ett lite snålt tilltaget påslag (som just beror på att kommunens skatteintäkter inte ökar tillräckligt mycket).

Till detta kommer förståss att man i många kommuner faktiskt expanderar verksamheten i kvantitativa och/eller kvalitativa termer. Ofta gör man investeringar (nya anläggningar av olika slag) för vilket man hittat finansiering just som investeringar men inte sett till att avskrivningar (motsv) budgeterats - alltså ryms inom ramen för verksamheten.

20090528

Anders Svensson har fel

Även en minister har rätt till en åsikt: "Att anmäla kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth för ministerstyre, som Miljöpartiet gjort, för att hon har en åsikt i en fråga tycker jag är vansinne. Vi väljer ju politiker för att de har åsikter och vi väljer dem för deras åsikters skull. Därför är det självklart och naturligt att kulturministern har en åsikt om fildelning, piratkopiering och Ipred. Det är ju delvis hennes ansvarsområde det handlar om.Visserligen har hon en åsikt jag inte sympatiserar med, men ändock anser jag att hon har rätt till en åsikt.

Dessutom anser jag att tjafset om ministerstyre är löjeväckande. Meningen med en regering är att den ska styra. Det är vad den är utsedd till att göra. En regering består av ministrar och självklart ska dessa styra landet. Det är deras jobb. De ska lägga sig, de ska påverka, de ska föreslå och de ska tycka."

Kanske är det inte så meningsfullt att påpeka detta men i någon mån kan det vara intresant då det aktualiserar frågan om legalitet, om vår syn på grundlagen och huruvida det finns någon poäng med att ha en sådan som reglerar vårt styrelseskick, det vi oftast stolt brukar kalla vårt demokratiska system. Detta styrelseskick karaktäriseras nämligen av att det reglerar hur regeringen och dess ministrar skall uttrycka sin åsikt. Det har inte Anders Svensson förstått eller så bryr han sig helt enkelt inte om det. Det senare verkar ju dock kanske inte särskilt rimligt då han gärna ger sig på t.ex. rättsväsendet när det slirar på följandet av lagar.

Det är nämligen viktigt att upprätthålla respekten för vår grundlag. Enligt den får regeringen och dess ledamöter styra landet och så tillvida ge sin åsikt tillkänna genom 1) att lägga fram förslag (propositioner) till riksdagen som har den beslutande makten och 2) genom att inom ramen för av riksdagen överlämnad beslutsrätt utfärda förordningar/instruktioner till statliga myndigheter. Där är det slut på styrandet men det ger ändå stora möjligheter och närmast fullständig transparens. Om ministrar uttalar sig till höger och vänster, via media eller i slutna rum i frågor som handlar om tolkningen/genomförandet av fattade beslut kommer vi att befinna oss i ett besvärligt läge. Då blir det plötsligt inte lagen som gäller utan enskilda ministrars tyckanden i enskilda frågor. Då kan man inte försvara sig i en rättegång baserat på lagtexten utan måste veta/anta vilken ståndpunkt ministern kan komma att uttrycka öppet eller dolt.

Att Lena Adelsohn-Liljeroth gjort sig skyldig till ett allvarligt exempel på minsiterstyre är solklart. Att det är olämpligt och ett brott mot grundlagen är uppenbart. Att det inte besvärar Anders Svensson är pinsamt.

20090527

Anders Nilsson har rätt

Är skatterna själva meningen med politiken?: "Det pågår för fullt en debatt på socialdemokraternas bloggportal om skatterna. Erik Laakso varnar för skattehöjningsiver, eftersom det legitimerar de borgerligas sänkningar och övervältring av ansvar på kommunerna, Bengt Silfverstrand å andra sidan förklarar det som nonsens och högerpopulism. Och däremellan står ett antal glada debattörer som värnar medborgarens plånbok, den gemensamma välfärden eller andra relevanta ståndpunkter.

Jag själv är en kritiker av den reflexmässiga tron på att skattehöjningar per automatik skulle tjäna välfärden och att det därför skulle vara en särskilt utmärkande socialdemokratisk hållning. Jag har lust att försöka sätta resonemanget kring skatterna och välfärden in i ett resonemang om samhälle och stat, det gemensamma och det förstatligade."

Anders Nilsson för ett intressant resonemang och i huvudsak har han som vanligt rätt. Möjligen skulle man kunna diskutera historieskrivningen - alltså varför socialdemokrater (och ofta i än större utsträckning vänsterpartister) hamnat i statskramarfacket och därmed ser statlig kontroll över så stor del av de samhälleliga resurserna och hur de spenderas som politikens mål men i sammanhanget får det närmast betraktas som en aning akademiskt. Nu är det så - att vara socialdemokrat och förespråka så låga skatter som det överhuvudtaget är möjligt, att förspråka att alla skall kunna leva på sin lön är lite som att svära i kyrkan.

Det Anders Nilsson pekar på är bland annat att det kan finnas många sätt att organisera välfärdstjänster, många sätt att lösa finansieringen och att dessa alternativ kan vara väl så solidariska som offentligt drivna och skattefinansierade verksamheter. Till det bör förstås också sägas att ökad egenmakt t.ex. i form av ökat eget ansvar för val av nivåer rimligen borde vara ett socialdemokratiskt mål - vi har ju faktiskt höjt utbildningsnivån för alla högst väsentligt, blir inte den naturliga följden att människor då skall få större makt också över sina egna livsval.

20090526

Södertälje i världen

New deal för svenska förorter: "Förorterna behöver inte mer av kortsiktiga projekt. De behöver inte mer av socialbidrag. De som bor där behöver varken kvotering eller välmenta klappar på axeln. Det behövs ingen god fe eller mirakulös sagotomte. Det behövs inte gråtmilda empatistinna politiker som tycker synd om de stackars invandrarna. Det behövs inga underverk, det
behövs ansvar. Det handlar inte om integration, det handlar om vad som är bäst för Sverige. Det behövs långsiktiga insatser, som vi ser i till exempel Gård sten i Göteborg och Hovsjö i Södertälje.

Sverige är bero ende av dem som bor i förorterna. För att ta vara på denna resurs krävs
investeringar och framtidstänkande."

Anders Lago och Evin Cetin har skrivit en riktigt bra debattartikel. Det program de framför är utmärkt ända till man kommer fram till den sista punkten. Där återkommer det närmast rasistiska budskap Anders Lago med viss framgång framfört under några år - flyktingar kan man beröva de mest elementära mänskliga rättigheter som rätten att välja var man vill bo. Det kryss jag planerat att sätta på den socialdemokratiska valsedeln i EU-valet är i fara!

20090525

Paragrafrytteri i trivsamma Södertälje

Bilbärgarna rasar mot kommunen efter p-bo: "Gunilla Johansson, en av grundarna till JB bilbärgning rasar:
– Det är fruktansvärt. Vi utför ett arbete så att det inte ska ske någon olycka – och för att inte hindra trafiken kör vi upp lite på trottoaren. Och så får vi böter för det.
Enligt bilbärgaren Stefan Johansson har företaget inte haft denna typ av problem
tidigare. Men han tycker att lagtolkningen har blivit överdriven sedan kom­munens parkeringschef Lars Neimert tillträdde."

Felparkerad polisbil.jpgParagrafrytteriet är rätt utbrett inom Neimerts domän. Försök t.ex. hämta en lampa hos Ljuspunkten eller en dator hos Kantro på Saltsjögatan - lappning sker rätt frekvent. Något ljushuvud har bestämt att ta bort parkeringsmöjligheterna på den gatan utmed nämnda affärer trots att det tycks dröja länge tills torget byggs om. Flera matställen med hämtmat fins också där (Sandys, Kebabpalatset, Östersjön) så det är många som chansar - senast idag straxt före sex parkerade som synes polisen där (dessutom på fel sida av vägen och med halva bilen på "trottoaren). Man undrar hur kommunens ansvariga för torgomvandlingen tänker sig att lösa alla dessa kunders behov av att kunna stanna till där i framtiden, eller tänkte de inte på det. Detsamma gäller förstås transporter till dessa och andra verksamheter i närheten.

Men vår kära parkeringschef publicerar klargöranden på kommunens hemsida. Använda huvudet behöver man tydligen inte göra - lagens bokstav räcker bra. Man blir matt.

20090524

CONSILIUM - Press releases

Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") : "Strategic objective 4: Enhancing innovation and creativity, including entrepreneurship, at all levels of education and training:

Pursue work on :

• Transversal key competences: In accordance with the December 2006 Recommendation of the European Parliament and of the Council, take greater account of transversal key competences in curricula, assessment and qualifications.

Develop cooperation on :

• Innovation-friendly institutions: Promote creativity and innovation by developing specific teaching and learning methods (including the use of new ICT tools and teacher training).

• Partnership: Develop partnerships between education and training providers and businesses, research institutions, cultural actors and creative industries, and promote a well-functioning knowledge triangle."(Hittat via CONSILIUM - Press releases.)Ministerrådet har nyligen fattat beslut om ett ramverk för samarbetet (som är frivilligt) kring utbildning inom unionen - som gäller för den närmaste 10-årsperioden. Den refererade rekommendationen pekar tillsammasn med formuleringen i parentesen ovan tydligt ut ICT och den digitala kompetensen som viktiga beståndsdelar. Synd att de inte utvecklat benchmarking för det området också men det sysslar ju i och för sig OECD med.

20090512

Om inte viljan finns

Spanska barn får dator i femman: " Spanska skolbarn som börjar femte klass i höst ska få en egen bärbar dator."

Spanien satsar och Portugal har redan tidigare tagit steg i denna riktning.

Ove Lidström har en bra analys men var finns viljan?

Lite för liberal kanske

Vilket parti borde du rösta på?: "Grupper om tre-fyra experter per land har samarbetat för att ta fram information om de olika europeiska partierna och deras respektive ställningstaganden i olika frågor."(Hittat via Aftonbladet.)Även om mitt resultat inte förvånar är jag mycket tveksam till konstruktionen bakom denna typ av test. Frågorna är vad man skulle kunna kalla tendesiösa - man måste t.ex. om man vill förbättra välfärden vara för högre skatter. Antingen är detta en rättvisande bild av partiernas enfald eller så är det uttryck för forskarnas!

Mitt resultatEU-val.jpg

Och så undrar jag förstås vilken kandidat skall jag lägga min röst på?