Gadgeten innehöll ett fel

20090812

Skolpeng på lika villkor

Alliansen förhindrar lika villkor: "Den nya lagen gäller från 1 juli 2009 och innebär bland annat att fristående skolor inte alls behöver genomföra några budgetnedskärningar under löpande budgetår, även om kommunala skolor tvingas till detta. I en ekonomisk kris som den vi nu befinner oss i skall friskolorna därmed inte behöva bära samma börda som kommunala skolor eftersom inga förändringar av fri-skolornas skolpeng är tillåtna under löpande budgetår.
Miljöpartiet är en stark förespråkare av fristående skolor, pedagogisk mångfald och valfrihet. Vi har försvarat friskolor från angrep från både höger och vänster. Vi har alltid arbetat för lika villkor för fristående och kommunala skolor. Vi vill att friskolor och kommunala skolor skall få samma resurser, och vi vill att den pedagogiska mångfald som finns i friskolorna även skall kunna finnas i kommunala skolor."(Hittat via Länstidningen.)Mats Pertoft och Ewa Lofvar Konradsson uppmärksammar helt korrekt den nya lag som trädde i kraft 1 juli i år som faktiskt innebär att skillnaderna melllan skolor med olika huvudmän ökar vad gäller resurstilldelningen. Numera är alltså friskolor friskrivna från kommunala besparingar under löpande budgetår - är förstås helt absurt.

Men det rådande systemet för bidrag till privatskolor var redan sedan tidigare tvivelaktigt. Om utgångspunkten är att vi skall ge alla barn rätt till likvärdig utbildning måste varje form av bidragssystem ta hänsyn till att elever inte är lika. Det innebär att man inte kan ha s.k. skolpengssystem som åsätter alla elever samma pris - tvärtom så måste man hitta formler som kan användas för att ge bidrag (och det gäller ju oberoende av huvudman) som står i rätt proportion till de behov eleverna har för att få denna likvärdiga utbildning. Vi vet att t.ex. elevernas socioekonomisk bakgrund spelar stor roll för deras förutsättningar att nå målen i skolan. Skolor som har stort inslag av elever med mindre gynnad sådan bakgrund måste därför få relativt sett mera resurser - detta är ju förstås fullständigt självklart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.