20101013

Gåvan till Sverigedemokraterna

Därför borde islam och inte kristendomen ha en särställning i den svenska skolan: ""Frågan här borde inte vara vilket inflytande de haft, utan just vad de gått och vad de går ut på. Elever ska få en möjlighet att kritiskt granska dem, att fördomsfritt jämföra dem och att fundera över om det alls ligger något i de påståenden de framställer. Vill man ha en olika behandling av religionerna i detta sammanhang borde det snarare finnas anledning att lägga vikt vid sådana religioner, som är dåligt kända inom den "egna" traditionen. Där finns kanske intressanta nya lärdomar att göra!" "

Torbjörn Tännsjö gillar inte den nya kursplanen i religionskunskap - ett ämne som tillsammans med samhällskunskap, geografi och historia utgör de samhällsorienterande ämnena i skolan. För alla dessa gäller förstås att det svenska samhället, den svenska geografin och den svenska historien ges en viss särställning. Och visst skulle man kunna tänka sig att religionernas betydelse snarast behandlades när det gäller historisk tid i historieämnet och när det gäller nutid i samhällskunskapen. Men är det nu verkligen så som Tännsjö tycks mena att den nya kursplanen inte ger eleverna möjlighet "att kritiskt granska dem" (religionerna)?

Tar bara några exempel ur kursplanen:

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. (årskurs 4-6)

- Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. (årskurs 7-9)

- Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. (årskurs 7-9)

- Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. (årskurs 7-9)

- Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. (årskurs 7-9)


Utöver dessa finns förstås formuleringar om de olika religionernas uppbyggnad, historia, urkunder etc. Tillsammans blir det svårt att se Tännsjös artikel som något annat än att försöka ta relativt billiga poäng som t.ex. hans formuleringar om att att kursplanen är Björklunds "gåva till Sverigedemokraternas väljare".

Problemet med den nu antagna läro/kursplanen är inte enskildheter som det svenska kulturarvets utformning i olika ämnen utan att reformen genomförs utan en ordentlig genomlysning av skolans roll och därmed dess uppgift i det 21:a århundrandet. Vilka kompetenser våra barn och ungdomar behöver för att på 10-20 år framåt i tiden för det är då de som nu börjar skolan gör sin debut som vuxna medborgare. I det perspektivet borde förstås hela ämnesindelningen ifrågasatts, innehållet definierats efter vår tids krav.Technorati Tags:
, , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.